Voor verwijzers

Als een gezin of jongere vastloopt op verschillende leefgebieden en er is al veel hulp ingezet, dan kan er voor Adrem Zorggroep gekozen worden. Wij zijn out of the box, zeer beschikbaar en steken laagdrempelig in bij de volgende soorten problematiek:

Direct aanmelden

Behandeling bij

Wij zijn out of the box, zeer beschikbaar en steken laagdrempelig in bij de volgende soorten problematiek:

  • veelvuldige conflicten tussen gezinsleden
  • gedragsproblemen/ agressie bij jongeren
  • moeite met grenzen stellen door ouders
  • (dreigend) delictgedrag
  • problemen met vrienden
  • spijbelen / gedragsproblemen op school

Ervaren hulpverleners

Adrem Zorggroep werkt met een tiental enthousiaste, gedreven en ervaren hulpverleners samen. Het gros van onze ambulante gezinswerkers en jongerencoaches zijn HBO geschoold met veelal een specialisatie binnen het ambulante werkveld zoals Intensieve Ambulante Gezinsondersteuning (IAG), Systeemtherapie, Families First en Ambulante Spoedhulp (FF/ASH) en Spoed4jeugd. Ook kennis uit individuele therapeutische interventies zoals Agressie Regulatie op Maat, Geef me de vijf, en Ik ben Speciaal worden ingezet.

Onze HBO en HBO + geschoolde medewerkers zijn allen SKJ geregistreerd en tonen hiermee aan dat zij hun kennis op peil houden.

Onze MBO geschoolde medewerkers zijn bij het Registerplein geregistreerd.

Aanmelding

Onze cliëntstroom gebeurt op de volgende wijze.

Cliënt kan zich met zijn hulpvraag melden bij zijn of haar gemeente. Er wordt dan een gebiedsteam medewerker/ consulent of wijkteam medewerker betrokken gemaakt. Deze gaat met de cliënt de hulpvraag verhelderen en kijken of er hulp dient te worden ingezet en vanuit welke wet dit moet.

Wanneer dit helder is kan de verwijzer telefonisch contact opnemen met Adrem Zorggroep om te horen of de cliënt met zijn of haar hulpvraag past bij ons.

Aanmeldproces

1. Aanmelding

In het geval van een verwijzing vindt er altijd eerst telefonische afstemming plaats tussen een coördinator van Adrem en de verwijzer. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of de casus van de cliënt past bij de ondersteuning van Adrem

Na dit gesprek volgt een schriftelijke aanmelding door de verwijzer. Tijdens dit proces stellen de verwijzer en de cliënt, soms met input van Adrem, de doelen op die in het uiteindelijke Begeleidingsplan terechtkomen.

2. Screening

Wanneer deze stappen hebben plaatsgevonden bekijkt Adrem welke behandelmodule past en gaan zij intern op zoek naar de beste match tussen cliënt en hulpverlener. Dit noemen we de screening. We zoeken de hulpverlener met de best passende expertise bij de problematiek van de casus. Maar ook een match qua persoonlijkheid, geslacht en locatie spelen een rol.

3. Intake 

De – op papier – goed passende hulpverlener zal eerst een fysiek intakegesprek voeren met de cliënt en indien gewenst de verwijzer. Dit is ook meteen een kennismakingsgesprek, waarbij we het belangrijk vinden dat er een klik is tussen de hulpverlener en de cliënt. Binnen Adrem zien we dat de klik tussen cliënt en hulpverlener van onschatbare waarde is.  

4. De toewijzing

Na de intake moet er een akkoord zijn op het maatwerkplan van de verwijzer voordat we echt met de problematiek aan de slag kunnen gaan. Deze moet ondertekend zijn door de cliënt zelf.

Hierin speelt de verwijzer nog een sleutelrol in de officiële toewijzing vanuit de Gemeente om de intensiteit en het gewenste resultaat van de cliënt definitief op papier te krijgen.

5. De wachtlijst

Kijk voordat u start met een aanmelding graag altijd eerst op www.beschikbaarheidswijzer.nl, daar vindt u onze actuele wachtlijst.

Financiering

Financiering van onze zorg is mogelijk vanuit ZIN (Zorg In Natura). Dit gaat veelal op verwijzing van de desbetreffende Gemeente van de cliënt.

Ook is verwijzing mogelijk op indicatie vanuit een Gecertificeerde Instelling en de Huisarts.  

Voor jeugd en gezin is Adrem Zorggroep gecontracteerd bij het Sociaal Domein Fryslân (SDF) voor alle Friese gemeenten.

Tevens is Adrem Zorggroep binnen een tiental gemeenten gecontracteerd voor de WMO (18+).

Direct aanmelden