Als een gezin of jongere vastloopt op verschillende leefgebieden en er is al veel hulp ingezet, dan kan er voor Adrem Zorggroep gekozen worden. Wij zijn out of the box, zeer beschikbaar en steken laagdrempelig in bij de volgende soorten problematiek:

 • veelvuldige conflicten tussen gezinsleden
 • gedragsproblemen/ agressie bij jongeren
 • moeite met grenzen stellen door ouders
 • (dreigend) delictgedrag
 • problemen met vrienden
 • spijbelen / gedragsproblemen op school

Adrem Zorggroep werkt met een tiental enthousiaste, gedreven en ervaren hulpverleners samen. Alle ambulante gezinswerkers en jongerencoaches zijn HBO geschoold met veelal een specialisatie binnen het ambulante werkveld zoals Intensieve Ambulante Gezinsondersteuning (IAG), Families First en Ambulante Spoedhulp (FF/ASH) en Spoed4jeugd. Ook kennis uit individuele therapeutische interventies zoals Agressie Regulatie op Maat en Ik ben Speciaal worden ingezet.

Medewerkers zijn allen SKJ geregistreerd en tonen hiermee aan dat zij hun kennis op peil houden.

Aanmelding

Onze cliëntstroom gebeurd op de volgende wijze.

Cliënt kan zich met zijn hulpvraag melden bij zijn of haar gemeente. Er wordt dan een gebiedsteam medewerker/ consulent of wijkteam medewerker betrokken gemaakt. Deze gaat met de cliënt de hulpvraag verhelderen en kijken of er hulp dient te worden ingezet en vanuit welke wet dit moet.

Wanneer dit helder is kan de verwijzer telefonisch contact opnemen met Adrem Zorggroep om te horen of de cliënt met zijn of haar hulpvraag past bij ons.

Wachtlijst

Binnen Adrem Zorggroep doen wij er alles aan om na schriftelijke aanmelding zorgvuldig en zo snel als het kan een geschikte hulpverlener te vinden. Adrem staat voor een zorgvuldige match. Wanneer wij deze binnen onze organisatie niet kunnen vinden durven we buiten de kaders mee te kijken en denken. 
Voor onze actuele wachttijden verwijzen we jullie door naar de Beschikbaarheidswijzer. Link: https://beschikbaarheidswijzer.nl
 1. Telefonische afstemming verwijzer- Adrem Zorggroep
 2. Schriftelijke aanmelding door verwijzer bij Adrem Zorggroep
 3. Screening binnen Adrem Zorggroep
 4. Gesprek tussen cliënt en verwijzer- onderzoeksvragen/ einddoelen zijn geformuleerd.
 5. Intakegesprek tussen cliënt, verwijzer met Adrem Zorggroep
 6. Start hulp wanneer verwijzer schriftelijk resultaten stuurt met indicatie hulp.
 7. Binnen zes weken na start moet JW301/ WMO301 bericht aanwezig zijn. Begeleidingsplan geformuleerd en is JW305/ WMO305 bericht over start verstuurd.
 8. Tussenevaluatie met cliënt en verwijzer (binnen 2 maand na JW305/ WMO305 bericht).
 9. Eindevaluatie en afsluiting met cliënt, verwijzer en Adrem Zorggroep

Financiering

Financiering van onze zorg is mogelijk vanuit ZIN (Zorg In Natura). Dit gaat veelal op verwijzing van de desbetreffende gemeente van de cliënt.

Ook is verwijzing mogelijk op indicatie vanuit het Regiecentrum en de Jeugdreclassering.

Voor jeugd en gezin is Adrem Zorggroep gecontracteerd bij het Sociaal Domein Fryslân (SDF) voor alle Friese gemeenten.

Tevens is Adrem Zorggroep binnen een tiental gemeenten gecontracteerd voor de WMO (18+).

Download aanmeldingsformulier

Gebruik ons aanmeldformulier bij aanmelding.
Deze mag ingevuld verstuurd worden naar aanmelden@adremzorggroep.nl