Vergroten van de zelfredzaamheid.

Individuele begeleiding WMO

Adrem Zorggroep biedt in diverse Gemeenten individuele begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 18+).
Aanmelden Hoe werkt het?

Duur behandeling

Maatwerk

Traject

Begeleiding regulier
Begeleiding specialistisch / Plus

WMO

Doel

AdRem Zorggroep biedt Wmo ondersteuning in verschillende gemeenten op het snijdvlak van 18-/18+ problematiek, waarbij wij ontschotten tussen Jeugdwet en Wmo enorm belangrijk vinden. De zorgvuldig gemaakte match en opgebouwde vertrouwensrelatie, maken dat we tijdens een hulpverleningstraject weten waar een cliënt staat en wat verder nodig is. Om effectieve en efficiënte ondersteuning te bieden is het belangrijk dat trajecten gecontinueerd kunnen worden vanuit de Wmo bij dezelfde aanbieder. Een client mag immers nooit de dupe worden van een schot tussen verschillende wetten/contracten in eigen gemeente.

Nieuwe Wmo trajecten vinden binnen adRem tevens de juiste ondersteuning: door jarenlange ervaring van medewerkers binnen de Jeugdwet en Wmo ondersteuning aan jongvolwassenen weten medewerkers goed aan te sluiten bij deze doelgroep. AdRem is expert in de doelgroep jongvolwassen (18 tot 27 jaar), waarbij aandacht is voor het werken aan eigen identiteit, (toeleiden naar) zelfstandig wonen, zinvolle dagindeling, middelengebruik én het jonge gezin.

AdRem werkt met verschillende methodieken en interventies. Vanuit de Systeemtheorie kijken we naar de cliënt, niet alleen als individu, maar als onderdeel van een systeem op micro-, meso- en macroniveau. Vanuit het Sociaal Competentie Model willen we beschermende factoren en krachten benutten. Hebben we oog voor Psychopathologie en stressoren. Vanuit Kort Oplossingsgerichte methodiek willen we kijken naar het hier en nu, sturen we op zelfredzaamheid en trachten we zo kort als het kan betrokken te zijn opdat de cliënt niet hulpverleningsafhankelijk wordt.

WMO

'Aan het werk'

Adrem is bereid met hen contacten te leggen, denk aan familieleden, budgetondersteuning, een eerste gesprek of aanmelding bij bijvoorbeeld een sportclub.
Hierin vinden we het belangrijk een samenleving te creëren waarin ook de cliënt kijkt naar datgene wat hij/ zij wel kan doen, ook voor een ander. We zoeken naar verbinding. Zo trachten we een gemeenschap te creëren waarin men wat doet voor een ander.
We willen met de cliënt successen behalen. Afschalen in begeleiding is een van onze peilers dat het goed gaat met de cliënt, beter als toen we gestart waren. We geloven in eigen kracht en werken zeer systemisch. Korte lijnen met verwijzers en cliënt is waar we voor staan.
Cliënt is direct en vanaf de start ‘aan het werk’, voert opdrachten uit en pakt zaken aan!

Individuele begeleiding WMO

Specialistische begeleiding rond seksualiteit

De begeleiding kan ingezet worden wanneer er sprake is van afwijkend en/of grensoverschrijdend seksueel gedrag, maar ook als er zorg is over de seksuele weerbaarheid.

Tijdens een begeleidingstraject leggen de coaches het accent op een positief seksueel gedrag. De begeleiding is gericht op het geven van voorlichting, ontdekken eigen wensen en grenzen en leren afstemmen met de ander waardoor (seksuele) weerbaarheid vergroot wordt en kaders voor gepast seksueel gedrag helder zijn. Thema’s als identiteit, relaties, intimiteit en seksualiteit zijn verweven in het traject.

Het (gezins)systeem wordt altijd betrokken in het traject en krijgen handvatten om aan te sluiten bij de seksuele ontwikkeling van de betrokkene.

 

Hoe ziet een begeleidingstraject er uit?  

Het traject bestaat uit ongeveer 8 begeleidingsmomenten. Met behulp van diverse methodieken is er aandacht voor het bevorderen van gezond seksueel gedrag.

Aanmelden

Voor Individuele begeleiding WMO is een verwijzing nodig. Wilt u een volwassene aanmelden? Maak dan gebruik van ons aanmeldformulier.

Aanmelden

Gebruik ons aanmeldformulier bij aanmelding.
Deze mag ingevuld verstuurd worden naar aanmelden@adremzorggroep.nl