Doorstart zorgorganisatie MeiDy Damwoude gerealiseerd door Adrem Zorggroep

Romana Bremer, de curator in het faillissement van MeiDy B.V. heeft met Adrem Zorggroep uit Drachten overeenstemming bereikt over een doorstart van MeiDy Ouder en Kind in Damwoude.

De curator heeft na het faillissement uitvoerig de mogelijkheden voor een doorstart van de activiteiten in nauw overleg met het Sociaal Domein Fryslân (SDF) onderzocht. Er is door de curator en haar team met een groot aantal partijen overleg gevoerd en een biedingsproces werd doorlopen. Inmiddels heeft de curator overeenstemming bereikt met Remko Jan van Dijk, van Adrem Zorggroep in Drachten.

Alle lopende zorgtrajecten worden overgenomen. Met het overgrote deel van de medewerkers gaat de onderneming verder onder de naam Meidy Therapeutisch Gezinscentrum B.V.

Remko Jan van Dijk vindt het belangrijk dat de zorg voor cliënten kan worden gecontinueerd. Waarbij de meeste medewerkers hun baan behouden. De gemaakte match, het zorgvuldig opgezette traject en de vertrouwensband spelen een sleutelrol bij een goede behandeling.

Vanaf maandag 1 mei is het weer mogelijk om nieuwe cliënten aan te melden voor de woon zorg locatie in Damwoude en de ambulante trajecten. Het intakeproces zal zorgvuldig doorlopen worden na aanmelding om te beoordelen of er snel geplaatst kan worden.

Adrem Zorggroep is een zorgorganisatie gespecialiseerd in gezinsinterventies. Zij vinden dat problemen aangepakt moeten worden daar waar ze plaatsvinden of dat nu thuis, op school of elders is, daar gaan ze aan de slag. Het is hun missie om gezinnen, kinderen en jongeren een leven te laten leiden waarin men zelf aan kan geven welke hulp, wanneer nodig is. Zij willen bijdragen aan een harmonieuze situatie thuis, waarin gezinnen op een prettige manier communiceren en waar ruimte is voor ieders eigen idee en inbreng.

Zij werken vanuit de visie dat eigen krachten benut moeten worden, vaardigheden aangeleerd kunnen worden en de verantwoordelijkheid niet overgenomen maar gedeeld kan worden. Zij staan voor een zorgvuldige match tussen hulpverlener en gezin.

Remko Jan van Dijk, bestuurder en oprichter van Adrem Zorggroep geeft aan met de overname en start van MeiDy Therapeutisch Gezinscentrum een aanvulling te willen creëren op hun huidige zorgaanbod waarbij zij mede de verantwoordelijkheid voelen te komen tot een dekkend zorg aanbod in Friesland. Waarbij zij de 12 plekken in Damwoude behoudt.

Als alles al is geprobeerd én het ambulant met professionele hulp in de thuissituatie niet meer lukt, is het goed dat kinderen en ouders de kans krijgen, om zo kort als nodig en zo lang als moet, ondersteuning te krijgen tijdens opname bij MeiDy. Waarbij zij streven naar zo min mogelijk uithuisplaatsingen van kinderen.

Remko Jan van Dijk vindt het belangrijk naadloos aan te sluiten op de ‘Fryske Regiovisie Jeugdhulp’ van het SDF. Zij willen kwalitatief goede Jeugdhulp bieden, in de eigen provincie. Ieder kind heeft recht op een optimale gezonde ontwikkeling vinden ook zij. We streven in Fryslân naar jeugdhulp waarbij jeugdigen veilig en gezond opgroeien en zich kunnen ontwikkelen op een manier die past bij hun mogelijkheden. ‘Mei-inoar foar ús bern’.

Met MeiDy beoogt Remko Jan van Dijk ook aan te sluiten bij de ambitie van het Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland (JENN) van de drie Noordelijke Provincies waarmee zij uitdragen boven provinciale ambities te hebben. Gezamenlijk willen zij, ‘0 zoekende jeugdigen, ouders en professionals met een vraag naar expertise en passende zorg’.

Remko Jan van Dijk wordt hierin ondersteund door zijn bestaande staf binnen Adrem Zorggroep; Teamleider Anneke Ytsma. ‘Zij geven aan niet te kunnen wachten om van MeiDy Therapeutisch Gezinscentrum een vooraanstaande behandellocatie te maken binnen Fryslân waarbij zij hun expertise, visie en gedachtegoed verder kunnen uitdragen’.

Remko Jan van Dijk geeft aan enorm veel enthousiasme en energie te hebben om, met het huidige team van MeiDy en in samenwerking met het SDF, de uitdagingen die in het verschiet liggen aan te gaan én er gezamenlijk een succes van maken

Een reactie op “Doorstart zorgorganisatie MeiDy Damwoude gerealiseerd door Adrem Zorggroep

Geef een reactie